Podsumowanie 2020 roku.

2 lata temu
Wesoły zielony korytarz.

Jak dzi­ałał szpi­tal w ubiegłym roku? Przeczytaj!

Wielkimi krokami wes­zliśmy już w rok 2021, warto jed­nakże wró­cić do roku ubiegłego i dokonać krótkiego pod­sumowa­nia. Rok 2020 był bardzo trudny i obfi­tował w wydarzenia, których nikt się nie spodziewał i które spowodowały, że nasze życie trzeba było prze­or­ga­ni­zować. W grud­niu 2019r. nikt nie sądził, że wirus z Wuhan rozprzestrzeni się tak szy­bko i będzie mieć tak duże znacze­nie dla życia społecznego, kul­tur­al­nego i eko­nom­icznego każdego z nas. Wiele planów stanęło pod znakiem zapy­ta­nia. Właś­ci­wie, to nie ma osoby ani firmy bądź orga­ni­za­cji, która nie odczułaby skutków epi­demii COVID-​19. Dla naszego szpi­tala i pac­jen­tów to również był ciężki czas. Przede wszys­tkim trzeba było znaleźć złoty środek pomiędzy walką o ustrzeże­nie przestrzeni szpi­tal­nych, per­son­elu oraz pac­jen­tów od trans­misji wirusa SARS-​CoV-​2, a zapewnie­niem pac­jen­tom dostęp­ności do opieki medy­cznej. Wirus nie spowodował prze­cież, że inne choroby i dolegli­wości przes­tały ist­nieć. Z pewnoś­cią jed­nak epi­demia COVID-​19 spraw­iła, że wartość i jakość opieki zdrowot­nej w Polsce i na świecie uległy znacznemu przewartościowaniu.

W 2020 roku w naszym szpi­talu hos­pi­tal­i­zowanych było 5930 pac­jen­tów, na Izbie Przyjęć per­sonel pomógł 7918 pac­jen­tom. W porad­ni­ach łącznie przyjęliśmy 5985 pac­jen­tów, w Zakładzie Reha­bil­i­tacji pomogliśmy 812 osobom. Urodz­iło się 792 dzieci. Zmarło 329 osób. W porów­na­niu z rok­iem poprzed­nim część świad­czeń udzielanych pac­jen­tom zmalała, czego przy­czyną były głównie bardzo dynam­icznie zmieni­a­jące się fale epi­demii. Okazało się jed­nak, że pomimo bardzo bolesnych obostrzeń, wiele pac­jen­tek decy­dowało się na poród w naszym szpi­talu i w 2020r. urodz­iło się na naszym odd­ziale położniczym 140 dzieci więcej niż w 2019r.

Epi­demia zatrzy­mała wiele planów, zmusiła do licznych zmian oraz powodowała konieczność pode­j­mowa­nia bardzo trud­nych decyzji w ekspre­sowym tem­pie. Konieczne okazało się prze­or­ga­ni­zowanie przestrzeni szpi­tal­nej, aby było możliwe udzie­le­nie szy­bkiej pomocy dla pac­jen­tów zakażonych wirusem SARS-​CoV-​2. Utwor­zono odpowied­nio izolowane pomieszczenia na Izbie Przyjęć, sep­ty­czny blok oper­a­cyjny i porodowy. Dzięki dofi­nan­sowa­niu Urzędu Marsza­łkowskiego i pomocy powiatu pszczyńskiego udało się zakupić nowoczesne wyposaże­nie bloku porodowego dedykowanego dla pac­jen­tek zakażonych wirusem SARS-​CoV-​2. W ślad za pojaw­ia­ją­cymi się potrze­bami szpi­tal utworzył również punkt pobrań, który pozwalał mieszkań­com na szy­bką i blisko zlokali­zowaną diag­nos­tykę „covi­d­ową”. Końcem roku pow­stał w pszczyńskiej placówce szpi­tal­nej punkt szczepień prze­ci­wko covid-​19. W chwili obec­nej staramy się o wpis naszego lab­o­ra­to­rium do rejestru lab­o­ra­toriów covi­d­owych. Trwa inten­sy­wna kore­spon­dencja z Urzę­dem Wojew­ódzkim, który pode­j­muje decyzję w tym względzie.

Pomimo trwa­jącej epi­demii w niemal wszys­t­kich jed­nos­tkach szpi­tal­nych doko­nano inwest­y­cji. Znaczna część z nich dedykowana była pac­jen­tom covi­d­owym, ponieważ wyma­gała tego rozwi­ja­jąca się epi­demia, jed­nakże pamię­tal­iśmy również o pac­jen­tach z innymi schorzeniami.

Każdy z odd­zi­ałów szpi­tal­nych został wyposażony w urządzenia, których najbardziej potrze­bował. Z uwagi na to, że Izba Przyjęć stoi na pier­wszej linii frontu walki z epi­demią należało wyposażyć ją w dodatkowe sprzęty. Dzięki temu do dys­pozy­cji pac­jen­tów są dwa nowe kar­diomon­i­tory, pompy infuzyjne i res­pi­ra­tory oraz defi­bry­la­tor. Res­pi­ra­tory pochodzą z darow­izny Car­i­tas Pol­ska. Izba została również wyposażona w namiot do trans­portowa­nia pac­jen­tów. Jest to darow­izna powiatu Anhalt-​Bitterfeld.
Najwięcej sprzętów pojaw­iło się na Odd­ziale Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii. Jest nowy defi­bry­la­tor i osiem res­pi­ra­torów. Poza tym Odd­ział wyposażono w osiem łóżek OIOM, cztery kar­diomon­i­tory, cen­tralę inten­sy­wnego nad­zoru, sie­dem pomp strzykawkowych oraz aparat do znieczu­le­nia wraz z kar­diomon­i­torem gazów aneste­ty­cznych. Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy został wyposażony w nowe łóżko porodowe, dwa detek­tory tętna płodu oraz trzy aparaty kar­diotoko­graficzne oraz sześć pul­soksymetrów pochodzą­cych z Agencji Rez­erw Mate­ri­ałowych. Wszys­tkie te sprzęty zwięk­szają bez­pieczeństwo i kom­fort naszych pac­jen­tek, które zostają mamami. Na potrzeby gineko­log­icznej części odd­zi­ału zaku­pi­ono morce­la­tor i his­teroskop. Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej może korzys­tać z nowego rek­toskopu, pompy infuzyjnej oraz aparatu EKG i dwóch kar­diomon­i­torów pochodzą­cych z Agencji Rez­erw Mate­ri­ałowych. Dla pac­jen­tów Odd­zi­ału Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej zaku­pi­ony został aparat EKG oraz kar­diomon­i­tor przekazany przez Agencję Rez­erw Mate­ri­ałowych. Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy wzbo­gacił się o aparat EKG, pod­nośnik pac­jenta oraz 4 inhala­tory. Zakupy te są wynikiem real­iza­cji pro­jektu „Śląskie pomaga”. Odd­ział Chorób Wewnętrznych dys­ponuje od ubiegłego roku trzema nowymi kar­diomon­i­torami, Cen­tralą Inten­sy­wnego Nad­zoru, czterema pul­soksymetrami, dwoma aparatami EKG oraz zestawem do wspo­ma­gania odd­echu i res­pi­ra­torem. Na Odd­ział Neu­ro­log­iczny zaku­pi­ono nowy kar­diomon­i­tor, a do dys­pozy­cji naj­ciężej chorych pac­jen­tów jest łóżko inten­sy­wnej opieki medy­cznej. W obrę­bie Odd­zi­ału zna­j­duje się również pra­cow­nia EMG, w której można korzys­tać z nowego aparatu do elek­tro­miografii. W Odd­ziale Geri­atrycznym na potrzeby pac­jen­tów jest nowy aparat EKG, kar­diomon­i­tor oraz aparat Holter EKG. Zakład Reha­bil­i­ta­cyjny dys­ponuje nowym urządze­niem do ter­apii polem mag­ne­ty­cznym. Sprzęt ten niezbędny jest do praw­idłowo prowad­zonej reha­bil­i­tacji. Na Bloku Oper­a­cyjnym per­sonel może real­i­zować zabiegi z pomocą kilku nowych sprzętów. Jest nowoczesna lampa oper­a­cyjna zaku­pi­ona na blok ortope­dy­czny, poza tym zestaw laparoskopowy, z którego korzys­tają chirur­dzy i ortope­dzi oraz zestaw endoskopowy. Na bloku zna­j­duje się również morce­la­tor i his­teroskop niezbędne do wykony­wa­nia niek­tórych zabiegów gineko­log­icznych. Część tych sprzętów przez­nac­zona jest na potrzeby bloku sep­ty­cznego. W Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej do dys­pozy­cji pac­jen­tów jest aparat do kri­oter­apii, lampa ter­apeu­ty­czna do światłoter­apii, aparat EKG oraz aparat do elek­troter­apii i ultra­dźwięków. Szpi­talne lab­o­ra­to­rium zyskało nową wit­rynę chłod­niczą oraz lodówkę przenośną do próbek. Cen­tralna Steryl­iza­tor­nia ma nową zgrze­warkę niezbędną do szczel­nego opakowywa­nia wys­teryl­i­zowanych narzędzi.

Pewna część tych sprzętów pochodzi z darow­izn bądź innego rodzaju wspar­cia samorządów, fun­dacji lub przed­siębiorstw. Staral­iśmy się dziękować swoim dar­czyń­com – ich lista jest bardzo długa. Darow­izny świad­czą o zwykłej ludzkiej sol­i­darności, empatii i umiejęt­ności dzie­le­nia się. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.

Możemy liczyć na ogromne wspar­cie powiatu pszczyńskiego, który jest jedynym wspól­nikiem spółki prowadzącej szpi­tal. Starają się nam również poma­gać gminy powiatu. Dzięki temu wspar­ciu zostało zaku­pi­onych wiele sprzętów – defi­bry­la­tor i sześć res­pi­ra­torów, cen­trala mon­i­toru­jąca kar­diomon­i­tory, aparat do elek­tro­miografii, wit­ryna chłod­nicza oraz lampa oper­a­cyjna, która trafiła na ortope­dy­czny blok oper­a­cyjny i nowy agre­gat prądotwórczy.

Szpi­tal jest w stałym kon­tak­cie ze sto­warzysze­niem Omnibus, które zbiera fun­dusze na rzecz placówki. W ciągu ubiegłego roku za pieniądze zgro­mad­zone na kon­cie szpi­tal­nym udało się kupić 3 kar­diomon­i­tory, dwa kar­diomon­i­tory na stopce, cztery aparaty EKG, rejes­tra­tor Holter oraz głow­icę USG. Sprzęty te zostały rozdys­ponowane na odd­zi­ały w taki sposób, żeby każdy z odd­zi­ałów został doposażony w sprzęt, którego najbardziej potrzebował.

Również Wielka Orkies­tra Świątecznej Pomocy w ciągu tego roku wielokrot­nie pomogła naszemu szpi­talowi. WOŚP przekazał na naszą rzecz trzy łóżka do inten­sy­wnej ter­apii. Odd­ział Neona­to­log­iczny i Ginekologiczno-​Położniczy otrzy­mał res­pi­ra­tor noworod­kowy, urządze­nie do bada­nia słuchu, pul­soksymetr, dwa kar­diotoko­grafy, dwa detek­tory tętna płodu, inku­ba­tor. Więk­szość z tych urządzeń służy noworod­kom i ich mamom, a łóżka do inten­sy­wnej ter­apii wspo­ma­gają lecze­nie naj­ciężej chorych pac­jen­tów na Odd­ziale Neu­ro­log­icznym oraz Odd­ziale Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii.

Dzięki darow­iźnie Jas­trzęb­skiej Spółki Węglowej SA można było kupić nowoczesne urządzenia na Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy: morce­la­tor oraz his­teroskop. Mocre­la­tor jest urządze­niem wyko­rzysty­wanym w nowoczes­nych tech­nikach oper­a­cyjnych. Pozwala na przeprowadze­nie małoin­wazyjnej oper­acji mięś­ni­aków macicy, dzięki której nie ma blizny poop­er­a­cyjnej, sam zabieg jest mniej trau­maty­czny i mniej bolesny dla pac­jen­tki niż oper­acja, pozwala na szy­bką rekon­wales­cencję i zmniejsza ryzyko powikłań. Z kolei his­teroskop pozwala na przeprowadze­nie oper­acji w jamie macicy i usuwanie np. polipów, zrostów, i innych anom­alii roz­wo­jowym. Takie zabiegi są bardzo istotne m.in. w lecze­niu niepłod­ności. Oby­dwa urządzenia są bardzo pomocne w walce z kobiecymi schorzeni­ami. Pon­adto, spółka przekazała Szpi­talowi sys­tem ter­mow­iz­yjny, który jest bardzo przy­datny w walce z epi­demią. Z kolei dzięki Fun­dacji JSW zaku­pi­ono fumi­ga­tor, środki ochrony indy­wid­u­al­nej, lodówkę przenośną na próbki z wymazów, pompę infuzyjną, kar­diomon­i­tor z pod­stawą jezdną i ogrzewacz noworod­kowy. Każde z tych urządzeń służy naszym pac­jen­tom i ułatwia walkę z epidemią.

W grud­niu dzięki środ­kom pochodzą­cym z budżetu samorządu wojew­ództwa śląskiego, a także powiatu pszczyńskiego i samego szpi­tala doposażony został blok oper­a­cyjny i porodowy w sprzęt za niemal 715 tys. zł. w tym: tor wiz­yjny z wideo­bron­choskopami do diag­nos­tyki endoskopowej płuc, kolumnę endoskopową, aparat do znieczu­le­nia, res­pi­ra­tor, łóżko, defi­bry­la­tor z wyposaże­niem oraz kardiomonitor.

W drugiej połowie roku uru­chomiony został Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej. Jest to jedna z form opieki zdrowot­nej nad osobami niesamodziel­nymi, w szczegól­ności osobami powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej, a jed­nocześnie nie wymaga całodobowego nad­zoru lekarskiego i pielęg­niarskiego. Pro­jekt ten skierowany jest do mieszkańców powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gminy Czechow­ice – Dziedz­ice, miasta Tychy oraz miasta Bielsko-​Biała. Czas trwa­nia pobytu w usta­lany jest indy­wid­u­al­nie i wynosi od 30 do 120 dni roboczych. W DDOM pac­jenci mają zapewnioną opiekę medy­czną i ter­apię i nie ponoszą z tego tytułu żad­nych kosztów. Postaral­iśmy się również o to, żeby zor­ga­ni­zować ter­apię celowaną, przez­nac­zoną dla pac­jen­tów, którzy przes­zli COVID-​19 i z tego powodu wciąż borykają się z dolegliwościami.

Pomimo epi­demii rozwi­jal­iśmy dzi­ałal­ność edukacyjno-​dydaktyczną. Przyj­mowal­iśmy prak­tykan­tów kierunków medy­cznym wychodząc z założe­nia, że młodzi ludzie muszą się nauczyć opieki nad pac­jen­tem bez względu na to czy trwa epi­demia, czy nie. Prak­tyki, często w formie wolon­tariatu, odby­wały się z zachowaniem bezwzględ­nego reżimu san­i­tarnego i ze względów bez­pieczeństwa zdrowot­nego musi­ały być ogranic­zone pod wzglę­dem iloś­ciowym, jed­nakże często słyszeliśmy, że jesteśmy jed­nym z niewielu szpi­tali, które przyj­mują stu­den­tów na prak­tyki. Dzięki prak­tykom stu­denci mieli okazję poz­nać bardzo specy­ficzne, ponieważ funkcjonu­jące wyłącznie na czas epi­demii pro­ce­dury szpi­talne. W ubiegłym roku zostały wypełnione wszys­tkie miejsca stażowe dla lekarzy stażys­tów i w chwili obec­nej na stażu jest 12 lekarzy. Pojaw­ili się pier­wsi lekarze rezy­denci – jest dwóch przyszłych chirurgów, niedługo zabraknie również miejsc rezy­denc­kich na Odd­ziale Ginekologiczno-​Położniczym. W niek­tórych odd­zi­ałach pod­jęli real­iza­cję stażu kierunk­owego lekarze real­izu­jący rezy­den­turę w innych jed­nos­tkach opieki zdrowot­nej, ponieważ chcieli real­i­zować staż właśnie w naszym szpi­talu. Z utęsknie­niem czekamy na chęt­nych lekarzy, którzy będą spec­jal­i­zować się w dziedzinie chorób wewnętrznych lub geri­atrii. Zaprosil­iśmy Śląski Uni­w­er­sytet Medy­czny do współpracy z naszym lab­o­ra­to­rium na real­iza­cję staży kierunk­owych w diag­nos­tyce lab­o­ra­to­ryjnej. Obec­nie trwają roz­mowy w zakre­sie szczegółów współpracy i mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli przyj­mować przyszłych diag­nos­tów. W ciągu całego ubiegłego roku do szpi­tala trafiło łącznie ok. 100 prak­tykan­tów, wolon­tar­iuszy, stażys­tów i rezy­den­tów. W drugiej połowie 2020 r. przys­tąpil­iśmy również do pro­jektu badaw­czego doty­czącego sposobu żywienia i stanu odży­wienia osób prze­by­wa­ją­cych w jed­nos­tkach całodobowego pobytu oraz pro­jektu dofi­nan­sowanego z Fun­duszy Europe­js­kich związanego z zapewnie­niem bez­pieczeństwa i opieki pac­jen­tom oraz per­son­elowi Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego na czas Covid-​19.

Epi­demia uru­chomiła w wielu ludzi­ach mech­a­nizmy pomocy i otwartości dla szpi­tala oraz jego per­son­elu. Mogliśmy liczyć na pomoc wielu orga­ni­za­cji, firm, pry­wat­nych osób. Nie sposób ich wszys­t­kich wymienić. Orga­ni­zowane są wspani­ałe akcje wspier­a­jące szpi­tale, przekazy­wane są środki ochrony indy­wid­u­al­nej, środki do dezyn­fekcji, artykuły spoży­w­cze oraz higien­iczne, inne darow­izny rzec­zowe oraz pieniężné. Wspar­cie wobec naszego szpi­tala wyrażane było nie tylko poprzez darow­izny rzec­zowe lub pieniężné. Częs­tokroć trafi­ali do nas ludzie, którzy chcieli bezpośred­nio zaan­gażować się w pracę na odd­zi­ałach. Byli wolon­tar­iusze, którzy poma­gali w pra­cach tech­nicznych, ale także osoby, które opiekowały się pac­jen­tami i wspier­ały prze­ciążony pracą per­sonel medy­czny. Nie można pom­inąć tutaj wspar­cia Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej, żołnierze poma­gali w prze­or­ga­ni­zowa­niu przestrzeni, a w tym roku również w pracy punktu szczepień prze­ci­wko COVID-​19.

Od marca skutecznie chronil­iśmy szpi­tal przed zaw­iesze­niem jakiegokol­wiek odd­zi­ału. Częs­tokroć słyszeliśmy od zespołów ratown­ictwa medy­cznego, którzy szukali miejsca w konkret­nych odd­zi­ałach: nie mamy gdzie zaw­ieźć tego pac­jenta, jesteś­cie jedynym dzi­ała­ją­cym w okol­icy odd­zi­ałem. Jed­nak w ostat­nim kwartale roku stanęliśmy przed obliczem ogrom­nego kryzysu spowodowanego zakaże­ni­ami per­son­elu oraz pac­jen­tów. Nie­u­niknione stało się wtedy zaw­iesze­nie przyjęć pac­jen­tów na czas izo­lacji bądź kwaran­tanny. Każda taka decyzja była bardzo trudna i bolesna i poprzed­zona roz­mowami z Sanepi­dem. Pomimo tego, na Izbie Przyjęć staral­iśmy się pomóc pac­jen­tom, którzy do nas trafi­ali bez względu na wstrzy­manie przyjęć w konkret­nym odd­ziale, nie pozostaw­ial­iśmy ich bez koniecznej opieki.

Wydaje się, że w 2019r. zatrzy­mał się świat i wszys­tko uległo zaw­iesze­niu. Kon­takty między­ludzkie przeniosły się w zupełnie inną przestrzeń. Praca zawodowa wielu ludzi zmieniła swój charak­ter. Ujawniły się również wewnętrzne lęki i obawy oraz poszuki­wanie win­nych epi­demii. Wszyscy musieli funkcjonować pomimo zamiesza­nia epi­demicznego, chaosu infor­ma­cyjnego i prawnego oraz prób zahamowa­nia krwotoku wiru­sowego. W obliczu obaw o ter­aźniejs­zość i niepewności jutra na naszym samorzą­dowym pod­wórku stoi szpi­tal. Więk­szość mieszkańców zwraca na niego oczy słusznie szuka­jąc w nim wspar­cia w sytu­acji, o której wcześniej można było przeczy­tać tylko w podręcznikach his­torii. Dlat­ego też staral­iśmy się studzić emocje, poprzez pojaw­ia­jące się w medi­ach cyk­liczne filmiki, w których mówiliśmy szcz­erze o sytu­acji szpi­tala. Wbrew wszelkim trud­noś­ciom cieszymy się, że nasi ludzie, nasz per­sonel, który jest prze­cież istotą tego szpi­tala starał się z całego serca wal­czyć o każdego pac­jenta, który zwró­cił się o pomoc. Jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze było ide­al­nie, jeśli tra­cil­iśmy cier­pli­wość to bardzo za to przepraszamy. My również jesteśmy zmęczeni tym wszys­tkim. Staramy się jed­nak dbać o was wszys­t­kich jak najlepiej. Dla was istniejemy.

Dzięku­jemy za wasze wspar­cie i cier­pli­wość. Dzięku­jemy, że przes­zliś­cie z nami ten trudny rok. Mamy nadzieję, że rok 2021 przyniesie więcej optymizmu i wewnętrznego spokoju nam wszystkim.