Odwiedziny w szpitalu.

rok temu
IMG 20201020 123407

Nowe zasady odwiedzin w szpitalu.

Wiemy, że bardzo ważna dla pac­jen­tów szpi­tala jest możli­wość kon­taktu z osobami bliskimi. Pomimo jak najlep­szych chęci i starań per­son­elu medy­cznego, każdy pac­jent może czuć się zagu­biony i zde­zori­en­towany w cza­sie hos­pi­tal­iza­cji. Pobyt w szpi­talu to prze­cież nie urlop, ani wypoczynek, lecz wynik określonej sytu­acji zdrowot­nej, która wymaga diag­nos­tyki lub leczenia w warunk­ach szpi­tal­nych. Trwa­jąca epi­demia i związane z tym zagroże­nie zdrowotne dla pac­jen­tów i per­son­elu spraw­iły, że real­iza­cja prawa do kon­taktu z osobami bliskimi uległa pewnym mody­fikacjom i w wielu przy­pad­kach przeniosła się do wirtu­al­nej rzeczy­wis­tości. Nic jed­nak nie zastąpi oso­bis­tego kon­taktu pac­jenta z bliskimi.

Dlat­ego też wprowadzamy odwiedziny pac­jen­tów uwzględ­ni­a­jące zasady san­i­tarne konieczne w obec­nej sytu­acji epidemiologicznej:

Odwiedziny są możliwe przez osoby, które:

 • zostały zaszczepi­one prze­ci­wko COVID-​19 lub

 • prze­były zakaże­nie wirusem SARS-​CoV-​2 przy czym minęło od 11 do 180 dni od otrzy­ma­nia pozy­ty­wnego wyniku testu PCR potwierdza­jącego zakażenie

 • nie mają objawów infekcji, nie są objęte izo­lacją lub kwaran­tanną z powodu choroby zakaźnej

 • z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad osobą niepełno­let­nią odwiedziny pac­jen­tów możliwe są wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Zasady odwiedzin:

 • odwiedziny pac­jen­tów możliwe są od godz. 14.00 do godz. 17.00;

 • niezwłocznie po wejś­ciu do szpi­tala osoba odwiedza­jąca zobow­iązana jest do dokład­nego umy­cia rąk (wodą z mydłem) oraz ich dezynfekcji;

 • przed rozpoczę­ciem odwiedzin osoba odwiedza­jąca zgłasza się do dyżurki pielęgniarskiej;

 • w odwiedz­i­nach jed­nego pac­jenta może uczest­niczyć jed­nocześnie nie więcej niż jedna osoba;

 • w sali w jed­nym cza­sie może prze­by­wać jedna osoba odwiedzająca;

 • pod­czas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasła­ni­a­jącej usta i nos;

 • odwiedziny mogą trwać nie dłużej niż 1530 minut;

 • z uwagi na specy­fikę dzi­ałal­ności Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii oraz części położniczej Odd­zi­ału Ginekologiczno-​Położniczego odwiedziny pacjentów/​pacjentek odd­zi­ału możliwe są wyłącznie za zgodą ordy­na­tora lub lekarza dyżurnego.

 • osoba odwiedza­jąca, której zachowanie łamie zasady reżimu san­i­tarnego zostanie wypros­zona i niezwłocznie musi opuś­cić szpital.