Nowy rentgen w szpitalu.

rok temu
IMG 20210811 145439 HDR

Pra­cow­nia rentgenowska może korzys­tać z nowego sprzętu.

W ubiegłym roku decyzją Min­is­tra Zdrowia Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie stał się szpi­talem drugiego poziomu zabez­pieczenia szpi­tal­nego COVID-​19 i zobow­iązany został do leczenia pac­jen­tów ze stwierd­zonym zakaże­niem wirusem SARS-​CoV-​2. W przy­padku pac­jen­tów, u których stwierd­zono zakaże­nie, szczegól­nie istotne są szy­bkie i pre­cyzyjne bada­nia obra­zowe, które poz­wolą na dos­tosowanie zabiegów leczniczych do stanu zdrowia pac­jenta. Dlat­ego też, początkiem roku zarząd placówki zwró­cił się z prośbą o pomoc do Rzą­dowej Agencji Rez­erw Strate­gicznych, która od początku epi­demii COVID-​19 wspier­ała szpi­tale przekazu­jąc im sprzęt niezbędny do walki z koron­awirusem. Dzięki tym dzi­ałan­iom, przy dużym zaan­gażowa­niu Śląskiego Urzędu Wojew­ódzkiego, pszczyński szpi­tal pozyskał nowe urządze­nie rentgenowskie z możli­woś­cią skopii.

  • Stary, użytkowany od 35 lat aparat anal­o­gowy zep­suł się i byliśmy zmuszeni wyco­fać go z użytkowa­nia. Staral­iśmy się pozyskać nowe urządzenia z RARS, która w ramach walki z epi­demią zabez­piecza placówki w sprzęt medy­czny. Udało się tuż przed zapowiadaną kole­jną falą pan­demii – mówi Marcin Leśniewski, prezes zarządu, dyrek­tor Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie. Jak dodaje, to nowoczesny aparat, który służy nie tylko do zwykłego obra­zowa­nia. – Daje możli­wość wykony­wa­nia zdjęć rentgenows­kich i jed­noczes­nego podglądu w trak­cie ich wykony­wa­nia. Aparat już od kilku dni pracuje na rzecz pac­jen­tów pszczyńskiego szpi­tala – zaz­nacza dr Leśniewski.

Cyfrowy aparat RTG posi­ada rozwiąza­nia, które umożli­wiają wykony­wanie zaawan­sowanej diag­nos­tyki radi­o­log­icznej. Znacznie skró­cił się czas wykony­wa­nia bada­nia, a otrzymy­wane obrazy posi­adają wysoką jakość diag­nos­ty­czną. Aparat wykonuje też rentgenowskie bada­nia flu­o­roskopowe (skopia), czyli takie, w których pac­jen­towi podaje się kon­trast do określonego narządu w celu uwidocznienia zmian chorobowych.

Wartość urządzenia to ok. 1,1 mln zł. Szpi­tal z włas­nych środ­ków wykonał remont i dos­tosował pomieszcze­nie do nowego aparatu.

Szpi­talna pra­cow­nia przeprowadza ok. 10 tysięcy badań RTG rocznie, a dzięki więk­szej prze­pus­towości nowego sprzętu możliwe jest wykony­wanie więk­szej liczby zdjęć rentgenowskich.