Zasady odwiedzin w Szpitalu.

10 miesięcy temu
IMG 20201020 123407

Wyjaś­ni­amy wąt­pli­wości związane z zasadami odwiedzin.

W związku z wąt­pli­woś­ci­ami doty­czą­cymi zasad odwiedzin pac­jen­tów krótko wyjaśniamy:

1 PAC­JENT1 OSOBA ODWIEDZA­JĄCA DZIENNIE

CZAS ODWIEDZIN: 1530 MINUT

ODWIEDZA­JĄCY: TYLKO OZDROWIE­NIEC LUB OSOBA ZASZCZEPI­ONA PRZE­CI­WKO COVID-​19

Pon­adto, odwiedza­jący nie może mieć cech infekcji, nie może być w trak­cie kwaran­tanny lub izo­lacji. Konieczne jest wypełnie­nie oświad­czenia i anki­ety oceny stanu zdrowia (druk dostępny na portierni szpi­tal­nej). Odwiedza­jący musi mieć maseczkę zasła­ni­a­jącą nos i usta, przed wejś­ciem na odd­ział trzeba umyć i zdezyn­fekować ręce. W związku ze specy­fiką dzi­ałal­ności Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii oraz części położniczej Odd­zi­ału Ginekologiczno-​Położniczego wejś­cie na te odd­zi­ały prócz zachowa­nia powyższych zasad, wyma­gają również zgody ordy­na­tora lub lekarza dyżurnego. Odwiedziny odby­wają się w godz­i­nach od 14.00 do 17.00.

Ustal­e­nie takich zasad wynika z poszanowa­nia prawa pac­jenta do kon­taktu z osobami bliskimi oraz prawa pac­jenta do świad­czeń opieki zdrowot­nej udzielanej z należytą staran­noś­cią. Umożli­wiliśmy bezpośred­nie odwiedziny pomimo tego, że stan epi­demii nie został znie­siony, ponieważ wiemy, że pac­jenci potrze­bują kon­taktu z bliskimi. Konieczne jest jed­nak pod­ję­cie wszel­kich dzi­ałań, które służą zachowa­niu bez­pieczeństwa zdrowot­nego wszys­t­kich pac­jen­tów prze­by­wa­ją­cych w poko­jach łóżkowych, gabi­ne­tach zabiegowych, porusza­ją­cych się po kory­tarzach odd­zi­ałów lub korzys­ta­ją­cych z innych przestrzeni wspól­nych, a także per­son­elu medy­cznego i samych osób odwiedzających.