1% podatku na rozwój i wsparcie pacjentów pszczyńskiego szpitala

11 miesięcy temu
jeden procent www

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych.

Jak co roku, mamy możli­wość przekaza­nia 1% podatku na dowolny cel chary­taty­wny. Ze wspar­cia dar­czyńców w takiej formie korzysta wiele szpi­tali, a w ubiegłych lat­ach sko­rzys­tał także Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie. Dzięki pomocy zaku­pi­ono sprzęt spec­jal­isty­czny pozwala­jący na skuteczną diag­nos­tykę i lecze­nie seniorów, noworod­ków, pac­jen­tów kar­di­o­log­icznych i neu­ro­log­icznych. Nieoce­nionym wspar­ciem w tej kwestii jest dla szpi­tala Sto­warzysze­nie „Omnibus”, które od ponad 16 lat pomaga dzieciom i dzi­ała także m.in. na rzecz pszczyńskiej placówki. Za pośred­nictwem Sto­warzyszenia można przekazać 1% podatku, które w tym roku Szpi­tal Joan­ni­tas przez­naczy na zakup innowa­cyjnych urządzeń do leczenia ran po urazach, zab­ie­gach i operacjach.

W ostat­nich trzech lat­ach dzięki wspar­ciu dar­czyńców przekazu­ją­cych 1% podatku zebrano łącznie pawie 73,5 tys. zło­tych, które przez­nac­zono na zakup aparatury medy­cznej. W nowoczesny i spec­jal­isty­czny sprzęt, ułatwia­jący skuteczną diag­nos­tykę i lecze­nie, zasilonych zostało już 7 odd­zi­ałów szpi­tal­nych oraz Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy.

  • Mając do dys­pozy­cji środki otrzy­mane dzięki dobremu sercu i uprze­j­mości dar­czyńców, zde­cy­dowal­iśmy o przez­nacze­niu ich na sprzęt, odpowiada­jący potrze­bom pac­jen­tów wszys­t­kich odd­zi­ałów. Zakupil­iśmy m.in. głow­icę ultra­sono­graficzną dla odd­zi­ału noworod­ków, a dla starszych osób aparat EKG, kar­diomon­i­tor oraz rejes­tra­tor holtera EKG. Dla Odd­zi­ału Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­zi­ału Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz Zakładu Pielęgnacyjno-​Opiekuńczego – aparaty EKG, nato­mi­ast dla Odd­zi­ału Ginekologiczno-​Położniczego, Odd­zi­ału Neu­ro­log­icznego oraz Odd­zi­ału Chorób Wewnętrznych – nowe kar­diomon­i­tory. Dzięku­jemy za doty­chcza­sowe wspar­cie, Dzięku­jemy za doty­chcza­sowe wspar­cie, zaan­gażowanie i chęć pomocy. To dla nas niezwykle ważné i cenne, bo pokazuje skalę zaan­gażowa­nia lokalnej społeczności w rozwój naszego szpi­tala, a jed­nocześnie pomaga nam gwaran­tować pac­jen­tom coraz szer­szy zakres świad­czeń medy­cznych – mówi dr n. med. Marcin Leśniewski, Dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

W ramach współpracy z Omnibusem w 2019 roku zor­ga­ni­zowano także spek­takl „Bajka na nie­pogodę” oraz kon­cert „Nar­o­dziny Gwiazd”. Dzięki uru­chomionej wów­czas zbiórce inter­ne­towej, darow­iz­nom w formie przelewu, a także 1% podatku – pszczyńska placówka zebrała łącznie ok. 60 tys. zł.

Nowy sprzęt uzu­peł­nia i wzbo­gaca potenc­jał szpi­tala, gwaran­tu­jąc pac­jen­tom kom­plek­sową opiekę świad­c­zoną w ramach jed­nej, pub­licznej placówki.

  • Pod­czas mojego pobytu na odd­ziale lekarze, pielęg­niarki, opiekunki i panie salowe – wszyscy – byli niezwykle uprze­jmi i pomocni. Czułam, że jestem pod dobrą opieką. Zaan­gażowanie per­son­elu i indy­wid­u­alne pode­jś­cie do pac­jenta, to zalety, które warto pod­kreślać i którymi trzeba się chwalić. W tym roku, razem z mężem, przez­naczymy swój 1% podatku na nasz szpi­tal, ponieważ jest on po prostu potrzebny mieszkań­com powiatu – mówi Pani Emilia Oleksyk z Pszczyny, pac­jen­tka jed­nego z odd­zi­ałów Szpitala.

Sprzęt do ter­apii pod­ciśnieniowej – innowacja w lecze­niu ran w pszczyńskim szpitalu

Ter­apia pod­ciśnieniowa, na której potrzeby Szpi­tal Joan­ni­tas planuje doposaże­nie, przyspiesza lecze­nie ran. Umożli­wia usuwanie wysięku, poprawia ukr­wie­nie oraz ziarni­nowanie w ich obrę­bie, znacznie skra­ca­jąc pro­ces hos­pi­tal­iza­cji. To niezwykle ważné, gdyż sprzyja kom­for­towi pac­jen­tów, ale przede wszys­tkim min­i­mal­izuje czas powrotu do dobrej formy po zab­ie­gach i oper­ac­jach. Sprzęt do ter­apii pod­ciśnieniowej zapo­b­iega wys­tąpi­e­niu powikłań i poprawia dłu­go­falowe rokowa­nia pac­jen­tów. Sprzyja rzad­szej wymi­anie opa­trunków, a więc w kon­sek­wencji zmniejsza ich liczbę. Dodatkową zaletą takiego rozwiąza­nia jest możli­wość płuka­nia rany i jed­noczes­nego zas­tosowa­nia środ­ków przyspiesza­ją­cych gojenie.

Jak pomóc bez wysiłku i obciążeń?

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą to zro­bić w bardzo prosty sposób – poprzez przekazanie 1% ze swo­jego podatku przy rozlicze­niu rocznym. Wypeł­ni­a­jąc zez­nanie podatkowe, wskazu­jemy jedynie na jaki cel ma być przez­nac­zony nasz 1%.

Pac­jenci sami pod­kreślają jak ważné jest przekazanie 1% podatku.

  • Szpi­tal w Pszczynie to miejsce przy­jazne pac­jen­towi. Byłam zach­wycona pro­fesjon­alną postawą osób zaj­mu­ją­cych się mną przed i po oper­acji. To wspani­ały zespół medyków zaan­gażowanych w nasze życie i zdrowie. Troska, a także swo­boda i otwartość per­son­elu sprawia, że każdy prze­by­wa­jący na odd­zi­ałach szpi­tal­nych pac­jent może poczuć się jak u siebie i tak też się czułam, cho­ciaż nie jestem mieszkanką Pszczyny. Pszczyna to piękne miasto i należy się jej nowoczesny i dobrze wyposażony Szpi­tal. Zachę­cam wszys­t­kich do odd­a­nia 1% w rocznym zez­na­niu podatkowym, bo to nas nic nie kosz­tuje, a może wiele zdzi­ałać – mówi Krystyna Jan­icka z Orzesza, była pac­jen­tka Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

W przy­padku Szpi­tala w Pszczynie wystar­czy w odpowied­nią rubrykę w for­mu­la­rzu PIT wpisać:

  • nr KRS: 0000237488
  • pełną nazwę: Sto­warzysze­nie na Rzecz Wspiera­nia Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
  • cel szczegółowy: SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

W ramach pro­gramu „Wspieraj lokalnie” mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pro­gramu do rozlicza­nia PIT – PITax​.pl Łatwe podatki. Pro­gram zaw­iera listę orga­ni­za­cji pożytku pub­licznego zare­je­strowanych na tere­nie powiatu pszczyńskiego.

Dodatkowo możemy wesprzeć szpi­tal poprzez przelew na konto „Omnibusa” wpisu­jąc w tytule „SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE”:

Wpłaty na konta „Omnibusa” z tytułem przelewu „SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE

  • Bank Spółdziel­czy w Pszczynie 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
  • Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
  • konto walu­towe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
  • konto walu­towe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472