Świąteczny czas…

3 lata temu
Geriatria, Pszczyna  Niepowtarzalny zapach świąt

Na odd­ział geri­atryczny przys­zli młodzi ludzie

Do odd­zi­ału geri­atrycznego szpi­tala 19 grud­nia 2018 r. zaw­itała młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie. Na kory­tarzu ustaw­iony został piękny pach­nący świerk, którego urodę pod­kreśliły świąteczne ozdoby. Pac­jenci odd­zi­ału otrzy­mali drobne upominki. Na twarzach wielu z nich widać było wzrusze­nie, że młodzi ludzie oraz ich wychowawcy o nich pamię­tają i przy­chodzą obdarowu­jąc uśmiechem. Dzięku­jemy Wam za ten wspani­ały gest! Często takie właśnie gesty zapadają głęboko w pamięć i tworzą bar­wną gamę wspom­nień naszego życia. Dziękujemy!