VII Tydzień Świadomości Czerniaka

3 lata temu

Przeczy­taj! Może uratuje Ci życie?

W związku z przys­tąpi­e­niem przez Powiat Pszczyński do Ogólnopol­skiego Pro­gramu Pro­fi­lak­tyki Czer­ni­aka orga­ni­zowanego przez Stu­denckie Koło Naukowe Onkoma przy Klin­ice Gas­troen­terologii Onko­log­icznej w Cen­trum Onkologii – Insty­tu­cie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warsza­wie we współpracy z Akademią Czer­ni­aka – sekcją naukową Pol­skiego Towarzystwa Chirurgii Onko­log­icznej, w ramach którego obchod­zony jest VII Tydzień Świado­mości Czer­ni­aka, zapraszamy do zapoz­na­nia z akcją, która może ura­tować życie. Poniżej link, który poz­woli zapoz­nać się ze szczegółami:

drive​.google​.com/​d​r​i​v​e​/​f​o​l​d​e​r​s​/​1​e​D​j​d​43​t​0​_​b​A​j​X​p​d​d​o​Z​M​5​z​h​H​d​Q​C​z​ehEL9