Zaproszenie na prelekcję

3 lata temu

Starosta zaprasza na cykl prelekcji „Dobra starość, długie życie”

W imie­niu Pani Bar­bary Ban­doły, Starosty Pszczyńskiego, gorąco zapraszamy na cykl prelekcji w ramach pro­gramu „Dobra starość, długie życie”. Jest to cykl spotkań o charak­terze otwartym, udział w spotka­ni­ach jest bezpłatny. Skierowany jest do wszys­t­kich, którzy zain­tere­sowani są prob­lematyką dobrego i god­nego starzenia, seniorów, opiekunów osób starszych, lekarzy pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej oraz per­son­elu medy­cznego współpracu­jącego z osobami w podeszłym wieku.

Prelekcje poprowadzi dr n. med. Agnieszka Jabłeka – spec­jal­ista geri­atrii oraz chorób wewnętrznych. Spec­jal­izuje się w lecze­niu i opiece nad osobami starszymi, diag­nozie i lecze­niu zaburzeń pamięci i depresji, poprawie sprawności seniorów. Zaj­muje się również kom­plek­sową diag­nos­tyką i lecze­niem szeregu chorób wieku podeszłego, w tym chorobą Alzheimera.

Serdecznie zapraszamy!

Dobra starość, długie życie