Diamentowy czepek dla pielęgniarek i położnej

Prestiżowe wyróżnie­nie w naszym szpitalu

Z ogromną przy­jem­noś­cią chcielibyśmy poin­for­mować, że trzy Panie z naszego zespołu pielęgniarsko-​położniczego otrzy­mały prestiżowe wyróżnie­nie Okrę­gowej Izby Pielęg­niarek i Położnych w Katow­icach „Dia­men­towy Czepek”. Stat­uetka ta przyz­nawana jest za upowszech­ni­anie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykony­wanie obow­iązków zawodowych oraz współdzi­ałanie na rzecz inte­growa­nia środowiska pielęg­niarek i położnych. Wyróżnione Panie to Pani Ewelina Apfeld – pielęg­niarka Odd­zi­ału Neu­ro­log­icznego, Pani Renata Radomek – pielęg­niarka Odd­zi­ału Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej oraz Pani Gabriela Spyra – położna Odd­zi­ału Ginekologiczno-​Położniczego. Dro­gie Panie, jesteśmy dumni, że pracu­je­cie w naszym zes­pole medy­cznym i bardzo Wam za to dziękujemy!

Skip to content