Bo nie jest światło by pod korcem stało…

3 lata temu

Pszczyński szpi­tal może już prowadzić staże pody­plo­mowe lekarzy!

Byłoby ogrom­nym marnotraw­st­wem ukry­wać przed świeżo upiec­zonymi lekarzami ogrom wiedzy, jaką mają lekarze doświad­czeni, prak­tycy od wielu lat. Są rzeczy, których nie da się nauczyć na stu­di­ach, a poz­nać można tylko w prak­tyce. Nasi lekarze chcą dzielić się zdoby­waną przez lata zna­jo­moś­cią sztuki leczenia, ponieważ wiedzą, że tylko w ten sposób młody adept może prawdzi­wie wejść w tajemny świat lekarski.

Dlat­ego też, z ogromną przy­jem­noś­cią prag­niemy poin­for­mować, że zostal­iśmy wpisani na listę jed­nos­tek, które mogą prowadzić staże pody­plo­mowe lekarzy. Dzięki temu, że nasz szpi­tal jest jest szpi­talem powia­towym i pełni rolę per­ma­nent­nego ostrego dyżuru, młody lekarz może zdobyć bardzo sze­roki wach­larz doświad­czeń, a dzięki pomocy udzielanej pac­jen­tom z różnymi dolegli­woś­ci­ami lub schorzeni­ami określić kierunek w jakim prag­nąłby zmierzać.

Mamy 10 miejsc szkole­niowych i serdecznie zapraszamy młodych lekarzy!