Kolejne dary dla szpitala

3 lata temu

Kilka dni temu do szpi­tala przy­jechał kole­jny trans­port z darami od niemieck­iej fun­dacji, która mieści się w Anhalt-​Bitterfeld i pod­jęła się zor­ga­ni­zowa­nia pomocy dla naszego szpi­tala przekazu­jąc nam sprzęty, które z pewnoś­cią dobrze będą służyć naszym pac­jen­tom. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wielo­let­nia współpraca powiatu pszczyńskiego z powiatem Anhalt Bit­ter­feld. Odkąd Szpi­tal prowad­zony jest przez spółkę należącą do powiatu, stało się możliwe zacieśnie­nie kon­tak­tów pomiędzy Starostą Pszczyńskim, a Starostą Powiatu Anhalt Bit­ter­feld, oraz fun­dacją i szpi­talem należą­cym do niemieck­iego powiatu. Wymi­ana doświad­czeń polsko-​niemieckich zaowocow­ała niezwykłą hojnoś­cią naszego niemieck­iego part­nera. Do naszego szpi­tala trafiły łóżka mechan­iczne i elek­tryczne, mat­er­ace, krzesła toale­towe, chodziki, balkoniki reha­bil­i­ta­cyjne z kółkami, wózki inwalidzkie, ale także szafki przyłóżkowe. Łącznie prawie 150 ele­men­tów. Niezmiernie cieszymy się z efek­tów współpracy obu powiatów, ponieważ sko­rzys­tają na tym przede wszys­tkim nasi pac­jenci. Dzięku­jemy bardzo!

Jed­nocześnie zapraszamy do zapoz­na­nia się z ist­niejącą od pewnego czasu na stronie naszego szpi­tala zakładką Dar­czyńcy, gdzie w sposób chrono­log­iczny umieś­cil­iśmy infor­ma­cje o naszych dar­czyń­cach. Trudno zliczyć jak wiele osób lub orga­ni­za­cji pod­jęło decyzję o pomocy dla szpi­tala i często pragną oni pozostać anon­i­mowi, to jed­nak nie oznacza, że o nich nie pamiętamy.

Jesteśmy wdz­ięczni wszys­tkim, którzy przy­czy­ni­ają się do roz­woju szpi­tala i cieszymy się w imie­niu włas­nym, a przede wszys­t­kich w imie­niu naszych pac­jen­tów. Dziękujemy!