Szpital ponownie został obdarowany

3 lata temu

14 grud­nia otrzy­mal­iśmy kole­jne dary od współpracu­jącej z powiatem pszczyńskim niemieck­iej fun­dacji. Sprzęt jest obec­nie porząd­kowany i kom­ple­towany. Z pewnoś­cią zna­jdzie swoje miejsce na odd­zi­ałach szpi­tal­nych i będzie dobrze służył pac­jen­tom. W tym trans­porcie otrzy­mal­iśmy łącznie ok. 200 ele­men­tów wyposaże­nia, m.in. wózki inwalidzkie, łóżka, mat­er­ace, pod­nośniki do wanny. Dziękujemy!