Aktualności

Pracownia mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w Szpitalu

Nowe wyzwa­nia Od dziś pac­jenci mogą sko­rzys­tać z badań mikro­bi­o­log­icznych, które służą pre­cyzyjnemu wykry­wa­niu choro­bot­wór­czych drob­nous­tro­jów w orga­nizmie ludzkim, takich jak bak­terie, wirusy i grzyby Bada­nia, które będą wykony­wane w nowo otwartej pra­cowni przeprowadza…WięcejPracownia mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w Szpitalu

Aktualności

Nowy sprzęt medyczny na Oddziale ginekologiczno-​położniczym

Fun­dacja JSW pomaga! Dzięki wspar­ciu Fun­dacji Jas­trzęb­skiej Spółki Węglowej i otrzy­manej dotacji udało nam się wyposażyć gabi­net zabiegowy na Odd­ziale ginekologiczno-​położniczym w nowoczesny i kom­for­towy sprzęt. W gabinecie pojawił się w pełni zau­tomaty­zowany fotel gineko­log­iczny,…WięcejNowy sprzęt medyczny na Oddziale ginekologiczno-​położniczym

Skip to content