Prawa pacjenta

SZPI­TAL JOAN­NI­TASPSZCZYNIE ist­nieje po to, aby Ci pomóc i respek­tuje Twoje prawa.

Prawa te, zostały ure­g­u­lowane w Ustawie o prawach pac­jenta i Rzeczniku Praw Pac­jenta i możesz z nich w każdej chwili skorzystać.

Możesz również zajrzeć na stronę Rzecznika Praw Pac­jenta i uzyskać więcej infor­ma­cji na ten temat.

Prawo do świad­czeń zdrowotnych

Masz prawo do świad­czeń zdrowot­nych odpowiada­ją­cych wyma­gan­iom aktu­al­nej wiedzy medy­cznej, które są udzielane z należytą staran­noś­cią i z zachowaniem zasad etyki zawodowej przez per­sonel szpitala.

Masz prawo żądać, aby lekarz lub pielęg­niarka (położna) zasięgnęli opinii innego lekarza lub pielęg­niarki (położnej). Jed­nakże, lekarz lub pielęg­niarka (położna) mogą Ci odmówić, jeśli Twoje żądanie uznają za bezzasadne.

Prawo do informacji

Masz prawo do infor­ma­cji o swoim stanie zdrowia.
Twoje prawo obe­j­muje uzyskanie infor­ma­cji o stanie zdrowia, rozpoz­na­niu, pro­ponowanych oraz możli­wych meto­dach diag­nos­ty­cznych i leczniczych, dają­cych się przewidzieć następst­wach ich zas­tosowa­nia albo zaniecha­nia, wynikach leczenia oraz rokowa­niu. Masz prawo uzyskać również infor­ma­cję o pielę­gnacji i zab­ie­gach pielę­gna­cyjnych, jakie są Ci potrzebne. Jeśli z jakiegoś powodu należy odstąpić od leczenia, to masz prawo uzyskać infor­ma­cję o takim zami­arze odpowied­nio wcześnie.

Infor­ma­cja o Twoim stanie zdrowia powinna być przekazana w formie przys­tęp­nej i zrozumiałej.

Masz prawo do tego, aby powiedzieć co myślisz na temat doty­czą­cych Cię zabiegów diag­nos­ty­cznych i leczenia.

Jed­nakże, jeśli sobie tego nie życzysz, to masz prawo żądać, aby nie udzielano Ci infor­ma­cji na temat Two­jego stanu zdrowia (lub innych infor­ma­cji z tym związanych).

Możesz również wyrazić zgodę na udzielanie tych infor­ma­cji innym, wskazanym przez Ciebie osobom.

Masz prawo również do infor­ma­cji, jakie prawa Ci przysługują. Infor­ma­cje te zna­jdziesz również na tabli­cach infor­ma­cyjnych zna­j­du­ją­cych się na odd­zi­ałach szpi­tal­nych oraz na Izbie Przyjęć.

Prawo do zgłasza­nia dzi­ałań niepożą­danych pro­duk­tów leczniczych

Masz prawo zgłosić osobom wykonu­ją­cym zawód medy­czny, Preze­sowi Urzędu Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych, Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych lub pod­miotowi odpowiedzial­nemu za wprowadze­nie pro­duktu leczniczego do obrotu dzi­ała­nia niepożą­danego pro­duktu leczniczego zgod­nie z ustawą dnia 6 wrześ­nia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Prawo do tajem­nicy infor­ma­cji z Tobą związanych

Masz prawo do zachowa­nia w tajem­nicy przez osoby wykonu­jące zawód medy­czny, w tym udziela­jące Ci świad­czeń zdrowot­nych, infor­ma­cji z Tobą związanych, a uzyskanych w związku z wykony­waniem zawodu medy­cznego, w szczegól­ności tych, które związane są z Twoim stanem zdrowia. Prawo to również obow­iązuje po śmierci.

Możesz jed­nakże wyrazić zgodę na ujawnie­nie tajemnicy.

Prawo do wyraże­nia zgody na udzielanie świad­czeń zdrowotnych

Masz prawo do wyraże­nia zgody na udzie­le­nie określonych świad­czeń zdrowot­nych lub odmowy takiej zgody, po uzyska­niu infor­ma­cji o stanie Two­jego zdrowia.

Jeśli nie masz ukońc­zonych 16 lat lub z jakiegoś powodu nie jesteś zdolny do wyraże­nia świadomej zgody, to zgody takiej udziela Twój przed­staw­iciel usta­wowy lub opiekun faktyczny.

Jeśli jed­nak jesteś mało­letni, lecz masz ukońc­zone 16 lat lub z innego powodu zgody na świad­cze­nie zdrowot­nego udzielał Twój przed­staw­iciel usta­wowy, masz prawo do wyraże­nia sprze­ciwu. W takim przy­padku o świad­cze­niu zdrowot­nym zade­cy­duje sąd opiekuńczy.

Prawo do poszanowa­nia intym­ności i godności

Masz prawo do poszanowa­nia intym­ności i god­ności, w szczegól­ności w cza­sie udziela­nia Ci świad­czeń zdrowot­nych. Prawo to obe­j­muje także prawo do umiera­nia w spokoju i god­ności. Per­sonel szpi­tala musi postępować w sposób zapew­ni­a­jący poszanowanie intym­ności i godności.

Masz prawo do leczenia bólu. Szpi­tal musi pode­j­mować dzi­ała­nia umożli­wia­jące określe­nie stop­nia natęże­nia bólu, lecze­niu bólu oraz mon­i­torowa­niu skuteczności tego leczenia.

Na Twoje życze­nie przy udziela­niu świad­czeń zdrowot­nych może być obecna osoba bliska. Jed­nakże osoba wykonu­jąca zawód medy­czny udziela­jąca Ci świad­czeń zdrowot­nych może odmówić obec­ności osoby bliskiej, gdy ist­nieje praw­dopodobieństwo wys­tąpi­enia zagroże­nia epi­demicznego lub ze względu na Twoje bez­pieczeństwo zdrowotne.

Obec­ność innych osób przy udziela­niu świad­czeń zdrowot­nych wymaga Two­jej zgody.

Prawo do doku­men­tacji medycznej

Masz prawo do dostępu do doku­men­tacji medy­cznej doty­czącej Two­jego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świad­czeń zdrowot­nych. Doku­men­tacja ta udostęp­ni­ana jest Tobie, Two­jemu przed­staw­icielowi usta­wowemu lub oso­bie przez Ciebie upoważnionej.

Doku­men­tacja medy­czna jest udostępniana:

1) do wglądu, z zapewnie­niem możli­wości sporządzenia notatek lub zdjęć; 2) przez sporządze­nie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 3) przez wydanie ory­gi­nału za potwierdze­niem odbioru i z zas­trzeże­niem zwrotu po wyko­rzys­ta­niu, na żądanie organów władzy pub­licznej albo sądów powszech­nych, a także w przy­padku gdy zwłoka w wyda­niu doku­men­tacji mogłaby spowodować zagroże­nie Two­jego życia lub zdrowia; 4) za pośred­nictwem środ­ków komu­nikacji elek­tron­icznej; 5) na infor­maty­cznym nośniku danych.

Zdję­cia rentgenowskie wyko­nane na kliszy są udostęp­ni­ane za potwierdze­niem odbioru i z zas­trzeże­niem zwrotu po wykorzystaniu.

Za udostęp­nie­nie doku­men­tacji medy­cznej może być pobier­ana opłata.

Prawo do wniesienia sprze­ciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza

Masz prawo do wniesienia sprze­ciwu wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzecze­nie ma wpływ na Twoje prawa lub obow­iązki wynika­jące z przepisów prawa.

Prawo do poszanowa­nia życia pry­wat­nego i rodzinnego

Masz prawo do kon­taktu oso­bis­tego, tele­fon­icznego lub kore­spon­den­cyjnego z innymi osobami.

Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Jed­nakże pono­sisz koszty real­iza­cji tych praw, jeśli skutkują one kosz­tami ponie­sionymi przez Szpital.

Masz również prawo do odmowy kon­taktu z innymi osobami.

Tutaj możesz zapoz­nać się z zasadami odwiedzin obow­iązu­ją­cymi w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie:

15 2022 zasady odwiedzin pacjentów

Prawo do opieki duszpasterskiej

Masz prawo do opieki duszpasterskiej.

W szpi­talu zna­j­duje się Kaplica Miłosierdzia Bożego. Umiejs­cowiona jest na parterze, w pobliżu wejścia.

Msze Święte odby­wają się codziennie.

Od poniedzi­ałku do środy – godz. 7.00 od czwartku do soboty – godz. 18.00

niedziele i święta: godz. 7.00; godz. 10.00

obchód Kapelana po salach – codzi­en­nie, przed godz. 7.00

Jeżeli pogorszy się stan Two­jego zdrowia lub wys­tąpi zagroże­nie życia masz prawo do kon­taktu z duchownym swo­jego wyznania.

Prawo do prze­chowywa­nia wartoś­ciowych rzeczy w depozycie

W szpi­talu rzeczy wartoś­ciowe można prze­chowywać w depozy­cie, który zna­j­duje się na Izbie Przyjęć. Jeśli odd­asz rzeczy wartoś­ciowe do depozytu, to otrzy­masz potwierdze­nie przyję­cia rzeczy, które zaw­iera m.in. spis rzeczy wartoś­ciowych odd­anych do depozytu i ich opis.

Więcej infor­ma­cji na stronie Rzecznika Praw Pac­jenta.

Zobacz też: