Nieodpłatna Pomoc Prawna

W związku z real­iza­cją zada­nia pub­licznego tj. prowadzenia punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego oraz edukacji prawnej mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego mają możli­wość korzys­ta­nia z bezpłat­nej pomocy prawnej/​bezpłatnych porad obywatelskich.

W powiecie pszczyńskim nieod­płatna pomoc prawna oraz porad­nictwo oby­wa­tel­skie udzielane są na tere­nie każdej gminy. Orga­ni­za­cją tego zada­nia zaj­muje się Powiat Pszczyński. Lokale na ten cel nieod­płat­nie udostęp­ni­ają samorządy gminne. Mieszkańcy mogą korzys­tać także z bezpłat­nych medi­acji. Szczegółowe infor­ma­cje zna­jdziecie Państwo w artykule: Sko­rzys­taj z nieod­płat­nych porad prawnych, oby­wa­tel­s­kich i medi­acji.

Ogłosze­nie Starosty Pszczyńskiego w sprawie tym­cza­sowej zmi­any dzi­ała­nia punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego na tere­nie powiatu pszczyńskiego

Infor­ma­cje ogólne nieod­płatna pomoc prawna nieod­płatne porad­nictwo oby­wa­tel­skie oraz nieod­płatna mediacja

Har­mono­gram nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego 2022 (PDF 101 KB)

Karta infor­ma­cyjna dla osób pokrzy­wd­zonych przestępstwem

Karta infor­ma­cyjna porad­nictwa medi­acja Wola

Karta infor­ma­cyjna porad­nictwa nieod­płatna pomoc prawna Wola

Karta pomocy osobom pokrzy­wd­zonym przestępstwem

Lista jed­nos­tek nieod­płat­nego porad­nictwa marzec 2021

Reg­u­lamin zgłoszeń wizyt na udzielanie nieod­płat­nej pomocy prawnej lub świad­czenia nieod­płat­nego porad­nictwa obywatelskiego

Rozmieszcze­nie punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim 2021 tabela

Zasady orga­ni­za­cji spotka­nia mediacyjnego

Zmi­any w funkcjonowa­niu punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej oraz nieod­płat­nego porad­nictwa obywatelskiego

plakat npp npo powiat

Zarządze­nie 22 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 czer­wca 2021r