Nieodpłatna Pomoc Prawna

W związku z real­iza­cją zada­nia pub­licznego tj. prowadzenia punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego oraz edukacji prawnej mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego mają możli­wość korzys­ta­nia z bezpłat­nej pomocy prawnej/​bezpłatnych porad obywatelskich.

Szczegóły doty­czące świad­czenia usług z zakresu nieod­płat­nej pomocy prawnej i oby­wa­tel­skiej na tere­nie powiatu pszczyńskiego oraz mate­ri­ały eduka­cyjne można znaleźć poniżej oraz na stronie inter­ne­towej Sto­warzyszenia Na Rzecz Porad­nictwa Oby­wa­tel­skiego DOGMA

Infor­ma­cje ogólne nieod­płatna pomoc prawna nieod­płatne porad­nictwo oby­wa­tel­skie oraz nieod­płatna mediacja

Har­mono­gram nieod­płat­nej pomocy prawnej i nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego 2021

Karta infor­ma­cyjna dla osób pokrzy­wd­zonych przestępstwem

Karta infor­ma­cyjna porad­nictwa medi­acja Wola

Karta infor­ma­cyjna porad­nictwa nieod­płatna pomoc prawna Wola

Karta pomocy osobom pokrzy­wd­zonym przestępstwem

Lista jed­nos­tek nieod­płat­nego porad­nictwa marzec 2021

Reg­u­lamin zgłoszeń wizyt na udzielanie nieod­płat­nej pomocy prawnej lub świad­czenia nieod­płat­nego porad­nictwa obywatelskiego

Rozmieszcze­nie punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim 2021 tabela

Zasady orga­ni­za­cji spotka­nia mediacyjnego

Zmi­any w funkcjonowa­niu punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej oraz nieod­płat­nego porad­nictwa obywatelskiego

plakat npp npo powiat

Zarządze­nie 22 Starosty Pszczyńskiego z dnia 30 czer­wca 2021r