Punkt pobrań

Kon­takt do Punktu pobrań

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel. 32 214 83 10 wew. 316

Har­mono­gram pracy punktu pobrań (godziny pracy punktu):

poniedzi­ałek: 07:009.00

wtorek: 07:009.00

środa: 07:009.00

czwartek: 07:009.00

piątek: 07:009.00

sob­ota: 07:009.00

niedziela: 07:009.00

bezpośredni numer tele­fonu kon­tak­towego do punktu pobrań dostępny dla pacjentów:

32 214 83 10 wew. 316

Ważné! NIE WJEŻDŻAMY NA TEREN SZPITALA!

Aktu­alna lista wszys­t­kich dzi­ała­ją­cych punk­tów pobrań oraz godziny, w których można się do nich zgłosić, jest dostępna:

a) na stronie pac​jent​.gov​.pl

b) pod numerem infolinii NFZ800 190 590 dostęp całodobowy i bezpłatny

Przed badaniem pac­jenci iden­ty­fikowani są na pod­stawie doku­mentu tożsamości z numerem PESEL. Per­sonel pobiera wymaz z nosog­a­rdzieli przez otwarte okno samo­chodu. Następ­nie próbka jest przekazy­wana do lab­o­ra­to­rium, gdzie wykony­wane jest badanie moleku­larne metodą RT-​PCR.

Pac­jent o wynikach infor­mowany jest tele­fon­icznie. Będzie go można zobaczyć także na swoim Inter­né­towym Kon­cie Pacjenta.