W szpitalu pomagają żołnierze Wojska Polskiego

Wojska Obrony Tery­to­ri­al­nej w szpitalu

Od ubiegłego tygod­nia w Szpi­talu pracują żołnierze Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej. Czterech żołnierzy pomaga nam w reor­ga­ni­za­cji przestrzeni szpi­tal­nych. Są to żołnierze 13 Śląskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej im. ppłk Tadeusza Puszczyńskiego. Jak można przeczy­tać na stronie inter­ne­towej Wojska Pol­skiego „misją tery­to­ri­al­sów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W cza­sie pokoju to m.in. prze­ci­wdzi­ałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwal­czanie ich oraz prowadze­nie dzi­ałań ratown­iczych w sytu­ac­jach kryzysowych. Nato­mi­ast w cza­sie wojny będą wspar­ciem wojsk oper­a­cyjnych w stre­fie dzi­ałań bezpośred­nich, a poza nią – siłą wiodącą.” Realna pomoc w szpi­talu w cza­sie epi­demii umac­nia nas w przeko­na­niu, że żołnierze polscy są naszymi prawdzi­wymi obroń­cami i można na nich liczyć również wtedy, gdy nasz wróg jest mniej widoczny niż w cza­sie wojny. Jesteśmy za to bardzo wdz­ięczni. Dziękujemy!

Skip to content