Zmiany w funkcjonowaniu Szpitala

Zaw­iesze­nie części odd­zi­ałów Szpitala.

Ze względu na wys­tąpi­e­nie ognisk epi­demicznych w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie i prob­lemy z obsadą stanowisk medy­cznych Szpi­tal zde­cy­dował o zaw­iesze­niu do końca tygod­nia (18.10.2020) przyjęć na Odd­ział Chorób Wewnętrznych, Odd­ział Neu­ro­log­iczny, Odd­ział Geri­atryczny, Odd­ział Chirurgii Urazowo-​Ortopedycznej oraz do Dzi­en­nego Domu Opieki Medy­cznej. Dzi­ałal­ność tych odd­zi­ałów będzie ogranic­zona jedynie do opieki nad pac­jen­tami już hos­pi­tal­i­zowanymi. Odd­zi­ały pozostałe, czyli Odd­ział Chirurgii Ogól­nej i Laparoskopowej, Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy, Odd­ział Neona­to­log­iczny, Zakład Pielęgnacyjno-​Opiekuńczy dzi­ałają nor­mal­nie. Izba przyjęć zapew­nia obsługę dla pac­jen­tów nor­mal­nie dzi­ała­ją­cych odd­zi­ałów oraz w każdym przy­padku konieczności ratowa­nia życia. W związku z pogorsze­niem pogody i wzrostem liczby osób skierowanych do wymazów w najbliższych dni­ach zmieniona zostanie orga­ni­za­cja punktu wymazowego.

Skip to content