Nowy sprzęt medyczny na Oddziale ginekologiczno-​położniczym

Fun­dacja JSW pomaga!

Dzięki wspar­ciu Fun­dacji Jas­trzęb­skiej Spółki Węglowej i otrzy­manej dotacji udało nam się wyposażyć gabi­net zabiegowy na Odd­ziale ginekologiczno-​położniczym w nowoczesny i kom­for­towy sprzęt. W gabinecie pojawił się w pełni zau­tomaty­zowany fotel gineko­log­iczny, mobilna lampa zabiegowa, a także dwa obro­towe taborety. Całości dopeł­nia funkcjon­alny sto­lik, w którym per­sonel medy­czny może przetrzymy­wać niezbędne leki i akce­so­ria medy­czne. Trakt porodowy otrzy­mał od Fun­dacji dwie nowe lamy zabiegowe oraz obro­towe taborety. Dzięku­jemy za wspar­cie Fun­dacji JSW, która po raz kole­jny już zaan­gażowała się w pomoc dla naszej placówki.

Jesteś­cie naszymi Przyjaciółmi!

Skip to content