O tym warto mówić otwarcie

Nietrzy­manie osób dotyka wielu osób

W min­ionym tygod­niu per­sonel medy­czny Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie wziął udział w szkole­niu, którego tem­atem był prob­lem nietrzy­ma­nia moczu. Jest to dolegli­wość, z którą boryka się wielu pac­jen­tów. Głównie kobiety.

Spotkanie miało na celu nie tylko przy­bliże­nie uczest­nikom przy­czyn i sposobów radzenia sobie z prob­le­mem nietrzy­ma­nia moczu (NTM), ale również przed­staw­ie­nie dobrych codzi­en­nych nawyków, których wprowadze­nie może real­nie wpłynąć na stan zdrowia.

Mnie to nie doty­czy. To tylko kilka kropel…

Wiele osób wsty­dzi się przyz­nać do tej dolegli­wości nawet w najbliższym otocze­niu. Często zdarza się, że osoby dotknięte NTM wyco­fują się z życia społecznego lub po prostu przes­tają być akty­wne w obawie przed sytu­acją, w której mogłyby się narazić na niekom­for­tową sytu­ację w towarzys­t­wie osób trzecich.

Mówmy wprost – szcz­erze i merytorycznie

Wokół NTM narosło wiele przemil­czeń i nie­jas­ności. Wbrew pozorom dolegli­wość ta doty­czy nie tylko osób w starszym wieku, ale może wys­tąpić również u tych znacznie młod­szych. Dlat­ego warto obser­wować swoje ciało i każde, nawet najm­niejsze niekon­trolowane odd­awanie moczu, skon­sul­tować ze spec­jal­istą. Pod­czas szkole­nia prowadzące wyjaśniły czyn­niki ryzyka i najczęst­sze przy­czyny nietrzy­ma­nia moczu w różnych okre­sach życia, a także pod­suwały prak­ty­czne wskazówki, jak prze­ci­wdzi­ałać tej dolegli­wości i niwelować jej skutki.

Nietrzy­manie moczu ma bardzo różné przy­czyny i tak samo różnorodne sposoby ich leczenia. Powo­dem może być m.in. zły nawyk siedzenia, podrażnienia układu moc­zowego, przyj­mowane leki, a nawet zaburzenia neu­ro­log­iczne. Cza­sem są to geny, prze­byte ciąże i porody, zaburzenia hor­mon­alne lub złe nawyki w toale­cie. Ele­menty stylu życia, takie jak pale­nie papierosów, siedzący tryb życia, praca związana z dużym wysiłkiem fizy­cznym, otyłość, czy duży stres mają znacze­nie w aspekcie NTM. Bez względu na przy­czynę, po diag­nozę zawsze należy udać się do specjalisty.

Pomóż sobie – po pier­wsze dobre nawyki

Oprócz wiz­yty u spec­jal­isty i wdroże­nia odpowied­niej ter­apii nieod­zownym ele­mentem jest zad­banie o swoje codzi­enne zachowa­nia: dbaj o praw­idłową postawę – nie garb się, nie zakładaj nogi na nogę, nie wcią­gaj nad­miernie brzucha, pamię­taj o prostej postawie ciała: głowa w osi krę­gosłupa, opuszc­zone barki, odblokowane kolana, wstawaj z łóżka z bocznej pozy­cji, noś ciężkie przed­mioty oburącz jak najbliżej ciała, pod­noś rzeczy kuca­jąc, a nie pochy­la­jąc się – najlepiej na wydechu, przy­bieraj pozy­cję skrętną przy kich­nię­ciu lub kas­zl­nię­ciu, pod­czas korzys­ta­nia z toalety: usiądź prosto, stopy oparte płasko na podłożu, nogi w lekkim rozstaw­ie­niu, krę­gosłup wypros­towany – nie prze­siaduj długo w toale­cie! zad­baj o dietę i pro­dukty zdrowe dla pęcherza, takie jak gruszki, żuraw­ina, banany„ ziem­ni­aki, pestki dyni, dus­zone lub gotowane chude mięso, orzechy, jajka, pij 6 – 8 szk­lanek wody dzi­en­nie, dbaj o akty­wność fizy­czną, bo ciało lubi ruch.

Powrót do zdrowia to proces

Dopóki nie uda się rozwiązać prob­lemu nietrzy­ma­nia moczu, codzi­enne zabez­piecze­nie w postaci odpowied­nich środ­ków chłon­nych poz­woli na prowadze­nie kom­for­towego życia. Na rynku dostępne są uro­log­iczne artykuły higien­iczne odpowied­nie do każdego rodzaju potrzeb, z których więk­szość podlega refundacji.

Mądra troska o siebie

NTM jest taką samą chorobą, jak cukrzyca, czy nad­ciśnie­nie – tak samo wpływa na zmi­anę funkcjonowa­nia chorego, dlat­ego warto roz­maw­iać o tym z najbliższymi. To oni, jak zawsze będą tymi, którzy nas wesprą i otoczą zrozu­mie­niem. To, co za pier­wszym razem było wsty­dliwe, za drugim niezręczne, za dziesią­tym razem stanie się zwykłym ele­mentem rozmowy.

Więcej infor­ma­cji dostęp­nych jest na stronie kon​ty​nen​tko​biet​.pl Szkole­nie pt. „Nietrzy­manie moczu – cichy prob­lem pac­jenta na odd­ziale szpi­tal­nym” odbyło się w ramach pro­jektu „KON­TY­NENT KOBIET” Fun­dacji TZMO Razem Zmieni­amy Świat. Celem pro­jektu jest edukowanie kobiet w zakre­sie pro­fi­lak­tyki i leczenia nietrzy­ma­nia moczu.

Skip to content