Pracownia mikrobiologii rozpoczęła swoją działalność w Szpitalu

Nowe wyzwa­nia

Od dziś pac­jenci mogą sko­rzys­tać z badań mikro­bi­o­log­icznych, które służą pre­cyzyjnemu wykry­wa­niu choro­bot­wór­czych drob­nous­tro­jów w orga­nizmie ludzkim, takich jak bak­terie, wirusy i grzyby

Bada­nia, które będą wykony­wane w nowo otwartej pra­cowni przeprowadza się w celu ustal­e­nia, jaki pato­gen spowodował w orga­nizmie infekcję, a w przy­padku bak­terii dodatkowo określa się ich wrażli­wość na anty­bio­tyki, tzw. anty­bi­ogram. Właś­ciwa diag­nos­tyka mikro­bi­o­log­iczna pozwala przepisać lekar­zowi odpowiedni antybiotyk.

​– Pra­cow­nia mikro­bi­ologii to kole­jne wyzwanie pod­jęte przez Szpi­tal. Cieszymy się, że bada­nia wykony­wane są na miejscu, co daje szyb­szą i przede wszys­tkim dokładną diag­nos­tykę, a jed­nocześnie jest to po prostu wygodne rozwiązanie dla naszych pac­jen­tów. Pra­cow­nia będzie ściśle współpra­cować z Zespołem kon­troli zakażeń szpi­tal­nych i Komitetem kon­troli zakażeń szpi­tal­nych, a także Komitetem diagnostyczno-​terapeutycznym – mówi Katarzyna Micha­lik, prezes Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie.

Bada­nia mikro­bi­o­log­iczne – co to takiego?

​-​Badanie mikro­bi­o­log­iczne jest wieloetapowym pro­ce­sem. Pier­wszy etap bada­nia to posiew i hodowla mate­ri­ału klin­icznego na spec­jal­nych cer­ty­fikowanych poży­wkach mikro­bi­o­log­icznych. Posiane podłoża inkubowane są w cieplarkach w tem­per­aturze i atmos­ferze odpowied­niej dla wykony­wanej pro­ce­dury – opisuje Marzena Wiewióra, starszy asys­tent diag­nos­tyki laboratoryjnej.

Nowoczesny sprzęt diag­nos­ty­czny skra­caja czas oczeki­wa­nia na wynik bada­nia, a szy­bka iden­ty­fikacja drob­nous­troju i oznacze­nie jego wrażli­wości na anty­bio­tyk daje możli­wość pod­ję­cia naty­ch­mi­as­towego leczenia.

W szpi­tal­nym lab­o­ra­to­rium pracuje zespół wyk­wal­i­fikowany i doświad­c­zony per­sonel, który służy pomocą, radą i który chęt­nie odpowie na wszys­tkie pyta­nia naszych pacjentów.

Bada­nia real­i­zowane są od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00 – 14:00

Pod­czas uroczys­tego otwar­cia obecni byli Bar­bara Ban­doła, starosta pszczyńska oraz Dar­iusz Skrobol, bur­mistrz Pszczyny.

Skip to content