Podsumowanie kolejnego roku działalności Szpitala

Rok 2022 w infografikach

Rok 2022 był rok­iem wielu zmian w zakre­sie orga­ni­za­cji Szpi­tala. W marcu zakończyliśmy prowadze­nie odd­zi­ałów covi­d­owych. Na szczęś­cie, udało się nam przetr­wać ten trudny czas.

Bez względu na sytu­ację, niezmi­en­nie staramy się jak najlepiej real­i­zować powier­zone nam zadania.

Nasza misja to: My dla Was – pomoc, diag­noza, leczenie.

Oprócz Izby przyjęć w 2022 roku prowadzil­iśmy 8 odd­zi­ałów szpi­tal­nych. W min­ionym roku uru­chomil­iśmy Porad­nię onko­log­iczną, anestezjo­log­iczną i Porad­nię chorób zakaźnych, zatem pac­jenci mogli korzys­tać w sumie z 5 przyszpi­tal­nych poradni. Na kilku odd­zi­ałach zwięk­szyliśmy liczbę łóżek.

Staral­iśmy się angażować w dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne, m.in. poprzez orga­ni­za­cję bezpłat­nych paki­etów badań dla różnych grup wiekowych.

Dokon­al­iśmy ogrom­nego wysiłku, żeby zin­for­maty­zować Szpi­tal. To duży krok w zakre­sie sposobu pracy komórek medy­cznych i admin­is­tra­cyjnych. Możli­wość tworzenia elek­tron­icznej doku­men­tacji medy­cznej uspraw­nia przepływ infor­ma­cji, a w kon­sek­wencji ułatwi pracę per­son­elu medycznego.

We wrześniu otwarta została Szkoła Rodzenia Joan­ni­tas, a w grud­niu posz­erzyliśmy zakres badań naszego lab­o­ra­to­rium poprzez otwar­cie pra­cowni mikrobiologii.

Warto wspom­nieć również o sprzę­tach jakie pojaw­iły się w szpi­tal­nych pra­cow­n­i­ach, jak np. rezo­nans mag­ne­ty­czny pozwala­jący na wielonarzą­dową diag­nos­tykę, czy dwa nowoczesne przenośné aparaty usg.

Drob­nymi krokami staramy się zmieniać wnętrze placówki. Wyre­mon­towal­iśmy m.in. pokój zabiegowy, dyżurkę oraz punkt pielęg­niarski na Odd­ziale ginekologiczno-​położniczym. Zmod­ern­i­zowane zostały kory­tarze bloku oper­a­cyjnego oraz pra­cowni endoskopii. Sukcesy­wnie odświeżane były wybrane pomieszczenia szpi­tala, które udało się dos­tosowywać do właś­ci­wych standardów.

Wiemy, że wiele jeszcze przed nami… Nie udałoby się to bez udzi­ału osób i insty­tucji, dla których Szpi­tal jest po prostu ważny.

Dzięku­jemy Wam wszys­t­kich za zaan­gażowanie, wspar­cie i dobrą energię. Mamy nadzieję, że ten rok będzie rok­iem dal­szego roz­woju naszej placówki.

Jeśli jesteś­cie ciekawi jak Szpi­tal wygląda w liczbach to spójrz­cie na załąc­zone grafiki.

Skip to content