Zapraszamy chętnych do Dziennego Domu Opieki Medycznej!

rok temu
pexels italo melo 1786244

Bliski Ci senior potrze­buje opieki w ciągu dnia? Zapraszamy do nas!

Jeśli jesteś seniorem powyżej 60 roku życia, a Twój stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki lub reha­bil­i­tacji medy­cznej, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się i udzi­ału w pro­jek­cie. Pro­gram dedykowany jest mieszkań­com powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-​lędzińskiego, gm. Czechowice-​Dziedzice, m. Tychy, m. Bielsko-​Biała i jest całkowicie BEZPŁATNY.

Jako uczest­nik pro­jektu otrzy­masz całodzi­enną opiekę wyk­wal­i­fikowanej kadry medy­cznej (od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 7.00 do 15.00), dos­tosowane do Twoich potrzeb zaję­cia reha­bil­i­ta­cyjne, ter­apeu­ty­czne, wyży­wie­nie oraz towarzystwo osób w Twoim wieku.

Spec­jal­nie na potrzeby pomocy seniorom w Szpi­talu zostało wyre­mon­towane jedno skrzy­dło budynku stwarza­jąc warunki zbliżone do domowych. Zaku­pi­one zostały nowe meble i sprzęt rehabilitacyjny.

Czas pobytu w Dzi­en­nym Domu Opieki Medy­cznej określa zespół ter­apeu­ty­czny na etapie przyję­cia i trwa od 30 do 120 dni w zależności od Two­jego stanu zdrowia.

Dla osób które prze­były COVID-​19 ofer­u­jemy spec­jal­isty­czny pro­gram reha­bil­i­ta­cyjny. Pro­gram ten ma na celu zni­welowanie pochorobowych powikłań, często związanych ze zmniejsze­niem wydol­ności odd­e­chowej oraz ogól­nym osła­bi­e­niem organizmu.

WIĘCEJ INFOR­MA­CJI: DDOM

tel: 032 214 83 00 wew. 216

(od poniedzi­ałku do piątku, godz. 9.0011.00)

e-​mail: ddom@szpital.pszczyna.pl