Kontakt

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

ul. dr. Witolda Antesa 11
43200 Pszczyna

tel. 32 214 83 10

www​.szpi​tal​.pszczyna​.pl

e-​mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 10 (szpi­tal) Odd­zi­ały

tel.: 32 214 83 00 (admin­is­tracja)
tel.: 32 214 83 07 (izba przyjęć)

W nocy i w święta

Dla pac­jen­tów z nagłymi zachorowa­ni­ami, nagłym pogorsze­niem stanu zdrowia lub zaostrzeni­ami chorób przewlekłych, bez zagroże­nia życia lub zdrowia, w dni powszed­nie do godziny 18.00 przez­nac­zone są porad­nie pod­sta­wowej opieki zdrowot­nej (lekarz rodzinny i specjaliści).

Więcej: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Odd­zi­ały

Bezpośred­nie dane kon­tak­towe poszczegól­nych odd­zi­ałów można znaleźć w zakładce Odd­zi­ały.

Dział zamówień publicznych

e-​mail: zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl

tel.: 32 214 83 01

Inspek­tor Ochrony Danych

email: iod@szpital.pszczyna.pl

Kon­takt z mediami

Bar­bara Zejma-​Oracz

email: rzecznik@szpital.pszczyna.pl

tel. 601 517 314

Pobierz Press pack

Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o. prowadzące Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie

siedz­iba: 43225 Wola, ul. Kopal­ni­ana 6

KRS: 0000479385

NIP: 6381522246

REGON: 276581253

BDO: 000072603

RPWDL: 000000200721