RODO

KLAUZULA INFOR­MA­CYJNAPRZETWARZA­NIU DANYCH PAC­JEN­TÓW PRZEZ SZPI­TAL POWIA­TOWYPSZCZYNIE

Zgod­nie z art. 13 ust. 12 roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (Dz. Urz. UE L119), zwane „RODO”, infor­muję że:

 1. Admin­is­tra­torem Pani/​Pana danych osobowych jest Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Spółka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią z siedz­ibą w Woli.

 2. Infor­ma­cje o sposo­bie i zakre­sie przetwarza­nia Pani/​Pana danych osobowych oraz przysługu­ją­cych Pani/​Panu uprawnieni­ach może Pani/​Pan uzyskać kon­tak­tu­jąc się z inspek­torem ochrony danych e-​mail: iod@szpital.pszczyna.pl lub pisem­nie na adres: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie ul. dra Antesa 11, 43200 Pszczyna.

 3. Pani/​Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udziela­nia świad­czeń zdrowot­nych, w szczegól­ności pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej i/​lub medy­cyny pracy, do oceny zdol­ności pra­cown­ika do pracy, diag­nozy medy­cznej, zapewnienia opieki zdrowot­nej i/​lub zabez­pieczenia społecznego, leczenia, zarządza­nia sys­temami i usługami opieki zdrowot­nej lub zabez­pieczenia społecznego, na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z ustawą o dzi­ałal­ności leczniczej oraz ustawą o prawach pac­jenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • ochrony żywot­nych Pani/​Pana interesów (dane kon­tak­towe) na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 1. Pani/​Pana dane osobowe będą prze­chowywane przez okres niezbędny do real­iza­cji celów określonych w pkt 3, zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa.

 2. Pani/​Pana dane mogą zostać przekazane osobom upoważnionym, pod­miotom upoważnionym na pod­stawie przepisów prawa oraz pod­miotom przetwarza­ją­cym, z którymi Admin­is­tra­tor zawarł umowy powierzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/​Pana danych osobowych, przysługują Pani/​Panu następu­jące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żąda­nia sprostowania/​poprawienia danych osobowych,
  • prawo żąda­nia ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych.
 4. Podanie przez Panią/​Pana danych osobowych jest obow­iązkowe, w sytu­acji gdy przesłankę przetwarza­nia danych osobowych stanowi przepis prawa. Kon­sek­wencją ich niepo­da­nia jest brak możli­wości udziela­nia świad­czeń zdrowotnych.

 5. Jeśli uzna Pani/​Pan, iż przepisy roz­porządzenia zostały narus­zone przysługuje Pani/​Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz też: